top of page

Slovník

ARK

ARK znamená, že si vzájemnou komunikaci užíváme, jsme schopni spolupracovat, přejeme si spolu trávit čas a sdílíme vysokou úroveň vzájemného porozumění. Je to nový termín vytvořený ze začátečních písmen slov Afinita, Realita a Komunikace. (Kapitola 2, str. 71)

ARK zlom

ARK zlom je situace, kdy si od druhého držíme odstup z důvodu nedostatku afinity, naše reality se vzájemně střetnou, není tedy mezi nimi žádná shoda, a naše komunikace vede k roztržkám, stává se vzteklou nebo přestává existovat. Tak dochází k poklesu vzájemného porozumění, který nazýváme ARK zlom. (Kapitola 2, str. 77)

Aberace

Slovo pochází z latinského aberrare, což znamená odchýlit se od obvyklého, zbloudit nebo sejít ze správné či normální cesty. V oblasti optiky slovo „aberace“ popisuje zkreslený paprsek světla, který se nepohybuje v přímé linii. (Kapitola 8, str. 232)

Aberovaný člověk

1) Než se osoba stane Klírem, nachází se ve stavu, který označujeme jako „aberovaný člověk“. (Kapitola 8, str. 232)
2) Aberovaný člověk nejedná racionálně a za současně existujících okolností se on či ona nechová logicky. Co je logické chování? Je to chování, které pomáhá k optimálnímu přežití člověka a jeho osmi motivacím. Aberovaný člověk se chová, jako by byl přinucen k určitému vzorci jednání. A co ho k tomu nutí? Samozřejmě, že reaktivní mysl. (Kapitola 8, str. 232)

Afinita

Afinita je emoční reakce, směřovaná k lidem nebo předmětům kolem vás spojená s pocitem, že je máte rádi nebo je milujete. Afinita je zároveň jev, který souvisí s prostorem, protože vyjadřuje vaši ochotu sdílet stejné místo s osobou nebo předmětem, které máte rádi nebo je milujete. (Kapitola 2, str. 73)

Aminokyselina

Aminokyseliny jsou základním stavebním prvkem všech živých organismů. Slovo amin pochází z řeckého ámylōn „nemletá mouka, škrob“. (Překladatel, str. 95))

Améba

Améba je jednobuněčný organizmus patřící mezi kořenonožce. Česky se jí také říká měňavka, protože se její tvar stále mění, a právě díky změně tvaru buňky se dokáže pohybovat nebo přijímat potravu. Slovo pochází z řeckého ameíbō „měním se“. (Překladatel, str. 95)

Antisociální lidé

Tito lidé jednají vůči ostatním urážlivým, posměvačným či ponižujícím způsobem. Úmyslně na vás zaútočí a způsobí, že se budete cítit provinile, i když pro to není žádný důvod. (Kapitola 5, str. 193)

Apatie – 0.2 na emoční škále

Osoba ve stavu apatie se sice může stále pohybovat, a pod společenským tlakem vypadá jako že funguje, nicméně jednoduché činnosti bude vykonávat roboticky. Za své činy necítí žádnou zodpovědnost; bude poslouchat rozkazy, ale chybí jí povědomí o výsledku svého počínání. (Kapitola 1, str. 14) Slovo pochází z řeckého a- „předpona označující zápor“ a pāthos „pocit, vášeň“.

Archimédes

Archimédes ze Syrakus (nar. 287 př. n. l. – zem. 212 př. n. l.) byl řecký matematik, fyzik, filozof, vynálezce a astronom. Mezi jeho nejslavnější objevy na poli fyziky patří vysvětlení principu páky, mechanické rovnováhy a zákon o hydrostatice (Archimédův zákon). (Překladatel, str. 57)

Ariadnina nit

Sousloví Ariadnina nit se používá jako symbol pro orientaci a řešení složitých zamotaných situací nebo problémů. Podle řecké mytologie byla Ariadna dcerou krétského krále Mínóa, která se zamilovala do hrdiny Thésea. Pomocí červeného klubka od Ariadny našel cestu z labyrintu, kde se ukrýval obávaný netvor Minotaurus, kterého Théseus zabil. (Překladatel, str. 218)

Aristoteles

Aristoteles ze Stageiry (nar. 384 př. n. l. – zem. 322 př. n. l.) byl jeden z nejvýznamnějších řeckých filosofů a vychovatel Alexandra Makedonského. Jeho rozsáhlé encyklopedické dílo položilo základy mnoha vědám. (Překladatel, str. 90)

Atak

Atak je označení pro vojenský útok. (Překladatel, str. 134)

Atomová bomba

Je zbraň hromadného ničení, založená na principu neřízené řetězové reakce jader těžkých prvků (Uran, Plutonium). Prvním městem, na které byla 6.srpna 1945 svržena atomová bomba, byla Hirošima. (Překladatel)

Beingness

Beingness definujeme jako převzetí určité identity. Je to role, kterou člověk zaujme ve Hře života, jíž se účastní, například: jeho jméno, profese nebo jedna z mnoha jeho rolí. Beingness člověka rovněž zahrnuje jeho oblečení, vzdělání, osobnostní rysy, sexuální identitu a fyzické vlastnosti. Slovo pochází z anglického Be – být, existovat a ness – vlastnost. (Kapitola 2, str.67)

Bezvědomí

Je to časový úsek, během kterého nejsme zcela bdělí. Je to období zastřeného a sníženého vědomí, potlačení reality. Je to incident, který nám způsobuje utrpení, a proto ho nechceme vnímat ani zaznamenávat. (Kapitola 4, str. 126)

Bridž

(také bridge) - Je karetní hra pro dvě dvojice hráčů, které jsou rozsazení kolem stolu tak, že spoluhráči sedí proti sobě a jejich soupeři křížem. Karty se před rozehrávkou zamíchají a po jedné rozdají. Hraje se s balíčkem 52 bridžových karet. (Překladatel, str. 58)

Být Tady a teď

1) Znamená být přítomen v aktuální události a nenechat vaši pozornost bloumat v jiné době nebo na jiném místě. Je to schopnost vnímat konkrétní okamžik a cítit se při tom pohodlně. (Kapitola 4, str.136)
2) Vnímat našimi smysly událost, která se odehrává v době, kdy se právě děje, cítit se pohodlně tváří v tvář světu, být bdělý a být si vědom svého okolí. (Kapitola 5, str.164)

Cesta k Duchovní svobodě

Tabulka, která ukazuje všechny Stupně až ke Klíru, se nazývá „Cesta k duchovní svobodě“, nebo také „Cesta“. (Kapitola: Cesta k Duchovní svobodě, str. 276)

D/P

viz: Dřívější podobný incident

Darwin Charles

Charles Robert Darwin (nar. 12. února 1809 – zem. 19. dubna 1882) byl anglický přírodovědec, geolog a biolog, známý především díky své teorii o původu a vývoji druhu. Jeho tvrzení, že všechny druhy života pocházejí ze společných předků, je nyní široce přijímáno a považováno za základní vědecký koncept. (Překladatel, str. 95)

Deep Blue

Deep Blue (vyslovuj „dýp blú“) znamená anglicky „tmavě modrý“, je název šachového superpočítače postaveného firmou IBM, který v roce 1997 poprvé v historii porazil mistra světa v šachu Garriho Kasparova. (Překladatel, str. 92)

Desatero přikázání

Desatero přikázání je deset základních příkazů, které podle židů a křesťanů dal Bůh lidem jako směrnice pro spořádaný život. (Překladatel, str. 45)

Detoxikační program (Detox)

Tento program zvládá účinky drog, léků či alkoholu, které PC konzumoval. Zbytky těchto látek zůstávají v těle po mnoho let a mají škodlivé účinky. Toxické látky otupují schopnost člověka být v komunikaci a vnímat. Proto je naprosto nezbytné tyto zbytky pomocí Detoxikačního programu odstranit. (Kapitola: Cesta k Duchovní svobodě, str. 280)

Dobré rozhodnutí

1) Dobré rozhodnutí je takové, které v průběhu času přináší největší užitek největšímu počtu motivací. (Kapitola 1, str. 45)
2) Dobré rozhodnutí je správné rozhodnutí. Je to rozhodnutí, které když je uskutečněno, zlepší kvalitu našeho přežití. Dobré rozhodnutí přispívá k našim osmi motivacím více, než jim ubírá. (Kapitola 4, str. 116)

Doingness

Druhým stavem existence je doingness, kterým máme na mysli činnost, funkci, skutečně prováděcí plán. Slovo pochází z anglického do – dělat, konat a ness – vlastnost. (Kapitola 2, str. 67)

Dovedení do plochého bodu

Když říkáme, že „položka je dovedená do plochého bodu“, máme tím na mysli položku, která na začátku procesingu vyvolávala emoční reakci, ale nyní již takovou reakci nevyvolává. (Kapitola 5, str. 184)

Dovedení položky do plochého bodu

viz: Položka

Dramatizace

Když jsou některé vjemy v bezprostředním okolí osoby podobné záznamům traumat uloženým v R/M, jsou tyto záznamy znovu aktivovány. Osoba se nebude chovat způsobem odpovídajícím logickému chování, které podporuje její přežití a současným okolnostem, nýbrž podle diktátu R/M, která je nyní restimulována. Takovému chování říkáme „dramatizace“. (Kapitola 8, str. 233)

Druhá motivace

Druhá motivace je sexuální a rodinná motivace — naše přežití s manželem nebo manželkou, s naším partnerem či partnerkou, sexuální vztahy, přivádění dětí na svět, vytváření budoucnosti a výchova dětí v rodině. (Kapitola 1, str. 32)

Duch

Duch není součástí hmotného světa; není to předmět, nýbrž tvůrce předmětů. Duch přemýšlí a rozhoduje se. Duch není složený z hmoty; nemá ani energii, ani trvalé umístění v prostoru nebo vymezený čas, během nějž je pověřený řízením. Může si libovolně zvolit umístění v prostoru nebo v čase. Duch se nenarodí ani nezemře. (Kapitola 3, str. 93)

Duplikace

Duplikace znamená, že u Efektu dojde k vytvoření přesné kopie toho, co vyšlo od Příčiny. (Kapitola 2, str.82)

Dřívější podobný incident

Obvykle P/C nedosáhne Konečného projevu ze sezení (KPS) toliko při procházení prvního incidentu. Abychom řetězec vymazali a dosáhli KPS, musíme zpracovat traumatické záznamy řetězce, které mají silný náboj způsobený bolestí a bezvědomím, které obsahují. Nyní musíme najít další předchozí incident na řetězci, který je reaktivován procházením prvního incidentu. Naslouchač požádá pre-cleara, aby lokalizoval dřívější podobný (D/P) incident na řetězci. (Kapitola 8, str. 257)

Důvěra

Osoba podstupující procesing vám dává, jako naslouchači, svou plnou důvěru a otevírá vám svoje srdce. Nikdy její důvěru nezraďte! Nikdy nikomu nevykládejte, co ze sezení vzešlo. (Kapitola 6, str. 214)

E-Metr

Aby bylo možné rychle a přesně lokalizovat nejzákladnější a nejranější traumata v reaktivní mysli, byl vyvinut speciální elektronický přístroj Elektro-Psycho-Metr, zkráceně „E-Metr“. E-Metr je nesmírně citlivý přístroj, a proto tento mentální náboj spojený se záznamem traumatu dokáže lokalizovat. E-Metr pomáhá naslouchači lokalizovat záznam traumatu, pomáhá mu s jeho odstraněním, a nakonec mu také ukáže, kdy byl tento záznam vymazán a přeřazen do vědomé mysli. Používání E-Metru vyžaduje praktické procvičování poskytované v LifePower centrech. (Kapitola 8, str. 239)

Efekt

V nějaké vzdálenosti od příčiny je bod příjmu, Efekt, který přenášenou částici přijme. (Kapitola 2, str. 79)

Elektro-Psycho-Metr

viz E-Metr

Emoce

Emoce by se daly nazvat energetickým projevem afinity nebo také indexem stavu beingness. Slovo pochází z latinského emověre „vyvolat dojem“. (Překladatel, str. 3)

Emocionální trauma

Incident, při kterém dojde k závažné ztrátě nebo hrozbě ztráty. Emocionální trauma na rozdíl od fyzického traumatu neobsahuje nutně fyzický úder či ztrátu vědomí. (Kapitola 6, str. 198)

Estetika – 6.0 na emoční škále

Je to snaha člověka o dokonalost a krásu. V tomto stavu jsou umělci a kreativní lidé, kteří přispívají svému okolí a poskytují mu dlouhodobou hodnotu. Osoba je agresivní a naštvaná; svět je pro ni hrozbou. (Kapitola 1, str.11)

F/N

Z anglického Floating needle (vyslovuj „floutink nýdl“) znamenající „plovoucí jehla“ – viz Plovoucí jehla

Fall

„Fall“ (vyslovuj „fól“) znamená anglicky „pád“ a označuje pohyb jehly, která se pohybuje doprava, což naznačuje reaktivaci mentálního náboje v mysli pre-cleara. (Kapitola 8, str. 243)

Filozofie

Filozofie je soustavné, racionální a kritické zkoumání skutečnosti, světa a člověka, případně i toho, co je přesahuje. Hledá pravdivé poznání světa a smysl lidského života prostředky reflexe, racionální argumentace a diskuse, která vyžaduje určité pojmy. Slovo pochází z řeckého filosofía „láska k moudrosti“, a to z filein „mít rád, toužit po něčem“ a sofía „moudrost, zdatnost“. (Překladatel, str. 98)

Fyzické trauma

1) Fyzické trauma v sobě obsahuje ostrou fyzickou bolest spojenou se ztrátou vědomí. Když člověk dostane silnou ránu, omdlí či zcela ztratí vědomí. Když osoba podstoupí operaci, anesteziolog ji nejprve uvede do bezvědomí, aby necítila bolest. Doktor spouští „trauma“ s plným bezvědomím, aby mohl dělat svoji práci, aniž by pacient cítil bolest. (Kapitola 4, str. 126)
2) Trauma je incident, při němž osoba utrpěla silnou fyzickou ránu způsobující úplnou nebo částečnou ztrátu vědomí a fyzickou bolest. (Kapitola 6, str. 198)

Genetický mechanizmus

Druhá motivace je kontrolována naším tělem a mechanismem genetického vzorce našeho fyzického vývoje. Zdá se, že tento genetický mechanismus byl vytvořen před mnoha tisíci lety, aby se zajistilo správné utváření a vývoj lidského těla. (Kapitola 1, str. 32)

Gnozeologie

Gnozeologie je jedna ze základních filozofických disciplín, která zkoumá lidské poznání, jeho vznik, proces, předmět či limity. Slovo pochází z řeckého gnósis „poznání “, a to z noéma „smysl, význam“ a -logía „slova, věda“. (Překladatel, str. 98)

Greenpeace

Je nevládní mezinárodním organizace se sídlem v nizozemském Amsterdamu zaměřená na ochranu životního prostředí. (Překladatel, str. 38)

Havingness

Třetím stavem existence je havingness. To znamená, že víte nebo máte pocit, že nějaký předmět patří vám a ostatní lidé souhlasí, že tento předmět vlastníte. Z právního hlediska chápeme vlastnictví majetku jako je například dům zapsaný v katastru nemovitostí na vaše jméno. Slovo pochází z anglického have – mít, vlastnit a ness – vlastnost. (Kapitola 2, str. 67)

Hirošima

je japonské přístavní město, ve kterém žije přibližně 1,2 milionu obyvatel. Hirošima byla prvním městem, na které byla v průběhu 2. světové války svržena atomová bomba. Slovo Hirošima složeno ze slova široký (hiro) a ostrov (šima), tj. široký ostrov. (Překladatel, str. 45)

Hitler

Adolf Hitler (nar. 20. dubna 1889 – zem. 30. dubna 1945) byl německý politik rakouského původu, který jako kancléř a diktátor nacistického Německa od roku 1933 až do své smrti stál za největšími zločiny nacistického režimu, zejména za vyvražďování Židů, Romů, postižených, Poláků a dalších Slovanů. V roce 1939 vyvolal napadením Polska druhou světovou válku, která si v jen Evropě vyžádala přibližně 40 milionů lidských životů (Překladatel, str. 88)

Hra

Výrazem „hra“ máme na mysli nějakou soutěž mezi lidmi nebo mezi skupinami. Člověk se rozhodl být během svého života aktivní ve hře, kterou si zvolil, a to i za cenu utrpení nebo nebezpečí, která jsou součástí hry. Když prozkoumáme základní složky her vidíme, že se zároveň jedná o základní stavební kameny života. Každá hra se skládá z následujících faktorů: Cíle; Překážky; Známá, dohodnutá pravidla; Vědění a ne-vědění; Svoboda a Moc volby. (Kapitola 2, str. 58)

Hry 22.0 na emoční škále

Osoba ví, že život je hra, obrovská a složitá. Zvládá pravidla hry, většinou vyhrává, ale je si vědoma i možnosti prohry. (Kapitola 1, str. 11)

Hypnóza

Hypnóza je opačnou činností než Klírovací procesing a podle našeho pojetí je škodlivá. V hypnóze hypnotizér ovládá vědomí pacienta a dělá mu věci, kterých si není vědom. To znamená, že hypnóza posiluje a zvětšuje R/M, což je pravý opak klírovací činnosti. Slovo pochází z řeckého hýpnos „spánek, ospalost“. (Kapitola 8, str. 252)

Integrita

(Cesta k Duchovní svobodě) – Tento stupeň zvládá skutky, jimiž P/C uškodil ostatním lidem, sobě nebo svému okolí. Rovněž zvládá škodlivé činy ostatních lidí vůči pre-clearovi. (Kapitola: Cesta k Duchovní svobodě, str. 282)

Iracionální reakce

Je to reakce, která neodpovídá současné situaci nebo kterou si my sami nepřejeme mít. Něco nás popadne a nutí nás to chovat se škodlivě nebo cítit se určitým nežádoucím způsobem. (Kapitola 4, str. 124)

Kasparov Garri

Garri Kimovič Kasparov (nar. 13. dubna 1963) je ruský šachový velmistr a mistr světa v šachu v letech 1985–2000. Ve 22 letech se stal nejmladším držitelem titulu mistra světa v historii šachu. (Překladatel, str. 92)

Katatonie

1) Stav hluboké apatie, který se velmi podobá smrti. Tělo je nehybné, bez reakcí a nevnímá žádnou bolest ani pocit. (Kapitola 1, str. 6)
2) Katatonie je extrémní stav, v němž člověk, ochromený drogami nebo nějakým velkým šokem, nic necítí ani nereaguje na své okolí ani když k němu někdo mluví. (Kapitola 1, str. 14)

Kateřina Veliká

Kateřina II. zvaná též Veliká (nar. 2. května 1729 – zem. 17. listopadu 1796) byla ruskou carevnou německého původu a nejdéle vládnoucí panovnicí Ruska (1762 – 1796). K moci se dostala pomocí převratu, kterým svrhla svého neschopného manžela, cara Petra III, jenž v té době vládl Rusku. Období vlády Kateřiny Veliké je považováno za Zlatý věk Ruska, které se stalo větším a silnějším a bylo uznáno jako jedna z velkých evropských mocností. (Překladatel, str. 74)

Kazatel v Bibli

Kniha Kazatel patří do třetí části hebrejsky psané Bible. (Překladatel, str. 57)

Klidnost bytí – 40.0 na emoční škále

Vědom si sám sebe jako věčné duchovní bytosti. Stav naprosté osobní jistoty, duchovní svobody a úplného porozumění lidské existenci. (Kapitola 1, str. 10)

Klír

1) Klír (z anglického Clear (vyslovuj „klír“) znamenající „jasný, čistý, volný“) je osoba, která již nemá reaktivní mysl a jejíž veškeré minulé zážitky se nacházejí ve vědomé mysli. Klír je člověk, který dokončil oba Klírovací procesingy, Základní i Pokročilý, a zcela vymazal svoji reaktivní mysl. (Kapitola 8, str. 232)
2) Jakmile odstraníme všechny náboje skryté v naší reaktivní mysli a všechny traumatické incidenty znovu uložíme do vědomé mysli, dosáhneme šťastného stavu naší časové stopy, kde již nebudou mezery z důvodu chybějícího povědomí. Naše vědomá mysl nyní obsahuje všechny naše minulé zkušenosti a naše reaktivní mysl je vymazána a již dále neexistuje. (Kapitola 3, str. 111)
3) Klír si je jistý, že je nesmrtelný duch. Užívá si mentální bystrosti a zbaven okovů reaktivní mysli, může postupovat k osobní moci. Má úžasnou paměť a dokáže si snadno vytáhnout obrázky ze své časové stopy a použít je. Klír nemá žádné nežádoucí reakce; je otevřený a čestný ve vztazích s ostatními. Je zbaven psychosomatických chorob a když výjimečně onemocní, rychle se zotavuje. (Kapitola 3, str. 111)
4) Klír je někdo, kdo je schopen konfrontovat vše, ať už v minulosti, přítomnosti či budoucnosti. (Kapitola 5, str. 177)
5) Klír si volí dlouhodobé cíle pro svůj vlastní prospěch i blaho všech motivací. Užívá si velké sebejistoty, nemá obavy z minulosti, a proto za dosažením svých cílů postupuje s klidem a sebedůvěrou. Osoba jako Klír projevuje osobní moc, aniž by ji zneužívala. (Kapitola 8, str. 235)

Klírovací procesingy

Oba klírovací procesingy (Základní i Pokročilý) dosahují podobného výsledku: Vymazání traumatických záznamů z reaktivní mysli a jejich přesunutí do vědomé mysli. (Kapitola 8, str. 238)

Komunikace

Komunikace je nejdůležitější složkou trojúhelníku ARK. Komunikace je výměna myšlenek nebo informací nebo předmětů mezi dvěma lidmi. (Kapitola 2, str. 76)

Komunikace (Cesta k Duchovní svobodě)

Tento stupeň se zabývá emočními bariérami, jimiž pre-clear trpí, protože poškozují jeho schopnost vyjádřit svoje myšlenky ostatním lidem. Zabývá se také jeho zábranami v komunikaci o určitých tématech a obtížemi, které může mít, když k němu druzí komunikují. (Kapitola: Cesta k Duchovní svobodě, str. 281)

Konečné projevy sezení

Každé sezení procesingu končí, když si naslouchač všimne, že pre-clear vykazuje „Konečné projevy sezení“. Pre-clear je rozzářený, zažívá úlevu, je výše na emoční škále, a dokonce se směje. P/C dosáhne nového porozumění o incidentu, který se zpracovává, nebo o svém životě, jelikož si uvědomí něco, co před sezením netušil. Tomuto porozumění říkáme „Poznání“. (Kapitola 6, str. 204)

Konečný výsledek procesingu

Každý procesing, který procházíme, má nějaký účel, kterého chceme dosáhnout. Konečný výsledek pro každý procesing je:
1) Pre-clear je vysoko na emoční škále, zažívá úlevu, je šťastný a spokojený;
2) P/C dosáhl nového porozumění týkající se jeho života. Toto uvědomění nazýváme „Poznání“.
3) P/C si je vědom zlepšené schopnosti, anebo že zmizely nějaké potíže či zmizela nějaká bariéra. (Kapitola 6, str. 204)

Konfrontace

Konfrontace je definována jako schopnost stát před někým nebo před něčím. Je to podobné výrazu pohodlně prožívat. Když říkáme, že člověk konfrontuje, máme tím na mysli, že stojí čelem před něčím, aniž by ucukával nebo se tomu vyhýbal. (Kapitola 5, str. 171)

Konkávní

Jako konkávní (česky vyduté) se označují plochy nebo křivky, které jsou vyklenuté směrem dovnitř. Slovo pochází z latinského concavus ´vydutý´, jež se skládá z předpony con vycházející z předložky cum ´s´ a cavus ´dutý, vyhloubený. (Překladatel, str. 104)

Kontrola

Kontrola je ochota a schopnost začít, změnit a zastavit svoji vlastní činnost nebo činnost jiného člověka. Kontrola je pohybování věcmi v hmotném světě, ale také dávání pokynů a návodu někomu jinému, je to vedení lidí a ujmutí se velení. (Kapitola 2, str.86)

Konvexní

Jako konvexní (česky vypouklé) se označují plochy nebo křivky, které jsou vyklenuté směrem ven. Slovo pochází z latinského convexus ´klenutý, svedený dohromady´, a to od convehere ´svážet´, jež se skládá z předpony con vycházející z předložky cum ´s´ a vehere ´vézt´. (Překladatel, str. 104)

Kouč

Je to váš partner, který vám pomáhá projít praktické cvičení. (Kapitola 5, str.166)

Koučování

Pomáhání partnerovi projít praktické cvičení se nazývá koučování. Když cvičení provádíte vy, nazýváte se student a váš partner, který vám pomáhá praktické cvičení projít, se nazývá kouč. (Kapitola 5, str.165)

Kréta

Kréta je největší řecký a celkově pátý největší ostrov ve Středozemním moři. Jeho rozloha odpovídá přibližně Plzeňskému kraji. (Překladatel)

Labyrint

Labyrint (z řeckého labýrinthos) je rozlehlá složitá struktura vytvořená tak, aby bylo těžké z ní najít cestu ven. Na rozdíl od bludiště, které má větvící se cesty s možností volby vícero tras, vede do středu labyrintu pouze jediná cesta. (Překladatel)

Mentální stav

Mentální stav představuje reaktivní mysl ukládající vysoce traumatické záznamy z minulosti společně s traumaty, který je s těmito traumaty spojený, což však před námi skrývá. (Kapitola 4, str. 156)
Slovo mentální pochází z latinského mēns ´mysl, duše, rozum´. (Překladatel)

Mesiáš

Spasitel národa předpovězený ve Staré zákoně. (Překladatel, str. 36)

Minotaurus

Minotaurus byla v řecké mytologii bestie s lidským tělem a býčí hlavou, jenž se narodil manželce krétského krále Mínóa, který jej nechal zavřít do labyrintu na ostrově Kréta. (Překladatel)

Moc

Moc je kontrola, schopnost řídit věci, jednat s jistotou. Moc znamená být stabilní na místě, které si člověk vybere pro sebe, a z něhož nemůže být ostatními lidmi odstraněn. Z takového místa, které si člověk zvolí, je on nebo ona schopen/na pohybovat věcmi, vést a řídit. (Kapitola 2, str. 57)

Motivace

Když důkladně prozkoumáme, jak člověk přežívá, nalezneme u něho mnoho různých témat a oblastí zájmu. Člověk přežívá nejen sám pro sebe, ale přežívá také pro a skrze svého životního partnera, děti, rodinu, přátele, a skrze mnoho dalších lidí. Abychom to mohli lépe prozkoumat, můžeme si přežití rozdělit do osmi oblastí nebo impulzů, na osm motivací. (Kapitola 1. str.30)

Motivátor

1) Pachatel prohřešku tvrdí, že osoba, kterou poškodil, mu ublížila jako první, a to je důvodem, proč byl nucen ji potrestat nebo se pomstít. Zdá se, že škodlivý čin nutí poškozenou osobu k páchání špatných skutků, neboť má motiv, aby si to s pachatelem prohřešku „vyřídila“. Proto tento škodlivý čin nazýváme „motivátor“. (Kapitola 1. str.48)
2) Motivátor je přestupek, který člověk přijal od někoho jiného. (Kapitola 1. str.52)

Mysl

1) Mysl je mechanizmus na rozhodování. (Autor)
2) Naše mysl obsahuje nespočet záznamů, které si vytváříme, abychom si uložili každý okamžik našeho života. Tyto vstupy jsou vícerozměrné obrázky všeho, co jsme prožili nebo co se nám stalo. (Kapitola 4, str. 118)
3) Tyto vícerozměrné obrázky našich vjemů jsou naše mentální záznamy a úložiště, kde jsou uchovávány, se nazývá mysl. Tyto obrázky, uložené v naší mysli v přesném chronologickém pořadí, vytvářejí „časovou stopu“. (Kapitola 4, str. 124)

Mínos

byl v řecké mytologii krétský král. (Překladatel)

Mýtus

Mýtus (řecky mythos) je smyšlené anonymní vyprávění o bozích a hrdinech, přírodních jevech, vzniku světa apod. Původně znamenalo řeč a vyprávění, zejména o dávné minulosti. (Překladatel)

Nadšení – 4.0 na emoční škále

Osoba je akční a zcela nabitá energií, plní svoje úkoly s jistotou a radostí. (Kapitola 1, str.11)

Nagasaki

Je japonské přístavní město, ve kterém žije přibližně 405 tisíc obyvatel. Nagasaki bylo druhým městem, na které byla v průběhu 2. světové války svržena atomová bomba. (Překladatel, str. 45)

Napoleon

Napoleon Bonaparte (nar. 15. srpna 1769 – zem. 5. května 1821) byl francouzský vojevůdce, státník a císař. Napoleon bývá vzorem vojevůdcovských schopností a cílevědomosti, na druhou stranu však projevoval lhostejnost k lidem, v nichž viděl jen prostředky svých cílů. Dokázal národ vybičovat k nesmírnému úsilí, ovšem za cenu obrovských obětí na lidských životech. Jen francouzských občanů během napoleonských válek zahynulo více než milion. (Překladatel, str. 45)

Naslouchač

1) Naslouchač je partner, který procesing dodává, protože jeho hlavním posláním je naslouchat. (Kapitola 5, str.179)
2) Jeho rolí je naslouchat, nemluvit a nevyjadřovat názory nebo, nedej bože, radit. Aby naslouchač přiměl pre-cleara mluvit, musí mu položit otázku nebo dát nějaký pokyn. Naslouchač tedy dělá mnohem víc, než jen naslouchá. Také plánuje sezení, má porozumění pro to, co se děje s pre-clearem, a v duchu si plánuje, jaká bude další otázka nebo další pokyn. (Kapitola 6, str.197)

Naslouchání

Naslouchání je aplikace procesingů, při nichž jeden partner, naslouchač, dodává procesingy druhému partnerovi, pre-clearovi (též P/C). Nepoužíváme slovo „léčení“, nýbrž slovo „naslouchání“, protože léčení znamená, že jedna osoba, která je odborníkem, provádí něco druhé osobě, pacientovi, jehož pozice je pasivní. Průběh naslouchání je jedinečný v tom, že osoba, která dostává procesing (P/C), zároveň studuje tuto příručku, osvojuje si znalosti v ní obsažené a je aktivním a zodpovědným účastníkem probíhajícího procesingu. Naslouchač položí při naslouchání osobě podstupující procesing otázku, obdrží na ni odpověď a potvrdí, že její odpověď přijal. Naslouchání zvyšuje schopnosti člověka, osvobozuje ho od nežádoucích bariér a přináší mu jistotu, že je nesmrtelnou duchovní bytostí. (Kapitola 6, str.197)

Nepálském

Přídavné jméno od slova Nepál, což je vnitrozemský stát ležící mezi Čínou a Indií, jehož rozloha je zhruba dvakrát větší než Česká republika a má 30 milionů obyvatel. (Překladatel, str. 70)

Nuda – 2.5 na emoční škále

Osoba ztrácí zájem o život a její cíle ji začínají nudit. Chce se vyhnout přílišnému pohybu a nemá ambice se zlepšovat. (Kapitola 1, str. 12)

Nukleové kyseliny

Nukleové kyseliny jsou nositelkami dědičné informace. Díky nim dochází k přenosu dědičných znaků na potomstvo a k evoluci. Jejich nejdůležitější vlastností je schopnost replikace. Slovo nukleové pochází z latinského nucleus ´jádro, ořech´. (Překladatel, str. 98)

Náboj

1) Traumatický incident, který osoba nemůže pohodlně prožít, je událost nějakého konfliktu mezi osobou a jejím okolím. Pokud tento konflikt pečlivě prozkoumáme, zjistíme, že vždy existují dva toky, které na sebe narážejí nebo mezi nimi dochází ke střetu. Každá fyzická nebo emoční bolest je výsledkem dvou protichůdných pohybů, které se střetnou, a tak způsobí bolest a negativní energii, zvanou „Náboj“. V takovém incidentu má osoba vždy nějaký „Nesouhlas se životem“. Děje se jí něco nežádoucího, proto se této události brání, odmítá ji nebo proti ní protestuje. Prostě nesouhlasí s tím, co jí život provádí. (Kapitola 4, str. 139)
2) Mentální emocionální náboj, který se většinou nachází v R/M, ale někdy také ve vědomé mysli, je přesně to, co způsobuje, že se cítíme stísněně, unavení, v depresi, mizerně a vybavují se nám znepokojující nebo smutné incidenty z minulosti. (Kapitola 4, str. 144)
3) Škodlivá energie, která se nahromadí v R/M v okamžiku nějakého emočního nebo fyzického traumatu. Trauma je střet mezi člověkem a jeho okolím nebo činnost okolí proti člověku. Během takového incidentu, při němž dojde k poškození přežití osoby, se vytvoří náboj, který začne působit, když je záznam tohoto incidentu znovu aktivován. (Kapitola 6, str. 201)

Obroda (Cesta k Duchovní svobodě)

Minulá zklamání a vnucené změny mohou u člověka způsobit strach z budoucích změn a neochotu převzít iniciativu. Po dokončení tohoto stupně je pre-clear osvobozený od minulých nezdarů a do budoucnosti nahlíží s nadšením. (Kapitola: Cesta k Duchovní svobodě, str. 282)

Odstranění fixního rozhodnutí

Jakmile dosáhneme vymazání celého řetězce, provedeme doplňující krok – odstranění fixních rozhodnutí z tohoto řetězce. To je to fixní rozhodnutí, které P/C učinil v době, kdy utrpěl základní trauma, rozhodnutí, které ovlivnilo jeho chování po mnoho let a proměnilo jej v aberovanou osobu. (Kapitola 8, str. 260)

Okamžik uvolnění

Když procházíme během naslouchání nějaký incident, dochází k uvolnění, jelikož se P/C zbavil náboje svázaného s řetězcem incidentů. Když se náboj uvolní, zažije P/C pocit úlevy, je spokojený, směje se, má poznání ohledně svého života a získá nový pohled na incident, který právě prochází. (Kapitola 6, str. 202)

Orientace (Cesta k Duchovní svobodě)

Tyto procesingy se provádějí s naslouchačem. Probíhají mezi člověkem a jeho okolím, zatímco ostatní procesingy naslouchání zvládají pre-clearovu mysl. Procesingy orientace pomáhají lokalizovat pre-cleara v jeho okolí a přivést ho, bdělého a sebejistého, do přítomnosti. (Kapitola: Cesta k Duchovní svobodě, str. 280)

Osmá motivace

Motivace k věčnosti, která se označuje symbolem nekonečna - ∞ - tedy číslicí 8 položenou na bok. Tato motivace představuje věčnost ducha a také zdroj vesmíru. (kapitola 1, str.41)

Osobní Moc

Stav, v němž se člověk nachází, když postupuje sebevědomě a klidně k dosažení svých cílů. (Autor)

Ospravedlnění

Člověk je v podstatě dobrý, ale také má trvalou potřebu mít pravdu. Důkazem, že je člověk skutečně dobrý, je jeho snaha skrýt a ospravedlnit svoje jednání, protože se za svůj špatný čin stydí. Ospravedlnění jeho přestupků se projevuje mnoha způsoby, například hledáním chyb u osoby, kterou poškodil. (Kapitola 1, str. 47)

PKP

viz: Pokročilý klírovací procesing

Pearl Harbor

je americké přístavní město na ostrově Oahu v Havajském souostroví, které bylo 7. prosince 1941 zákeřně napadeno vojenskými silami Japonského císařství, protože většina přístavu a okolí byla využívána jako základna amerického Tichomořského loďstva. Tento akt vtáhl Spojené státy americké do 2. světové války, neboť záhy vyhlásily válku Japonsku. V překladu znamená Pearl Harbor "Perlový přístav". (Překladatel, str. 45)

Plovoucí jehla

Je označení pro charakteristický pohyb jehly, která se volně pohybuje zleva doprava, což naznačuje, že se P/C zbavil náboje v reaktivní mysli, který jej negativně ovlivňoval. (Kapitola 8, str. 248)

Plány

Plány jsou krátkodobé akce, nějaké kroky, které člověk podnikne. Plány, které si člověk formuluje, jsou kroky pro dosažení jeho dlouhodobého cíle a jeho krátkodobých účelů, jež jsou v souladu se směrnicemi a pravidly, která zavedl. (Kapitola 2, str. 65)

Pohodlné prožívání

Pojem „pohodlné prožívání“ se týká schopnosti člověka něčemu čelit, být přítomen v určitém okamžiku, plně vnímat, co se děje, a cítit se se svými vjemy pohodlně. Jinými slovy jde o schopnost být „Tady a Teď“. (Kapitola 4, str. 136)

Pohovor

Pohovor je konverzace, při níž naslouchač položí otázku a obdrží odpověď od osoby, které se později bude procesing dodávat. Naslouchač si zapíše odpovědi pre-cleara, aby mohl tyto informace využít při plánování procesingu. (Kapitola 5, str. 179)

Pokročilý klírovací procesing (Cesta k Duchovní svobodě)

Pokročilý klírovací procesing odstraňuje reaktivní mysl vytvořenou během celé existence člověka. Na konci tohoto procesingu pre-clear dosáhne stavu Klír. Klír je osoba, která již nemá svoji vlastní reaktivní mysl. (Kapitola: Cesta k Duchovní svobodě, str. 282)

Pokročilý klírovací procesing (PKP)

PKP přivede vás, i kohokoli jiného, do stavu Klír zcela jistě. Během procházení PKP za pomoci E-Metru dokážeme incidenty snadno lokalizovat a s překvapující účinností vymazat. (Kapitola 8. str. 238)

Položka

Položka je téma či objekt nebo něčí jméno, které pomocí zvládáme procesingu. „Horká položka“ je položka, jež vyvolává silnou reakci. Na druhou stranu položku, která reakci nevyvolává, nazýváme „studená“. Když říkáme, že „položka je dovedená do plochého bodu“, máme tím na mysli položku, která na začátku procesingu vyvolávala emoční reakci, ale nyní již takovou reakci nevyvolává. Náboj spojený s touto položkou je zpracován, rozptýlen, odstraněn a P/C ho nyní bude schopen konfrontovat. (Kapitola 5, str. 182 a 184)

Polyhistor

Polyhistor je klasické označení pro člověka s rozsáhlými znalostmi či dovednostmi ve více oborech lidské činnosti. Jedná se zpravidla o všestranného učence, který je charakteristický nebývalým rozsahem svých zájmů a nezřídka také jedinečnou genialitou. (Překladatel, str. 98)

Potvrzení

1) Naslouchač dává osobě podstupující procesing potvrzení, aby dal najevo, že její odpověď na otázku, kterou položil, slyšel a pochopil ji. (Kapitola 6, str. 202)
2) Potvrzení dokončuje komunikační cyklus a osoba podstupující procesing pak ví, že dostane další otázku. P/C nebude připravený přijmout další otázku, dokud nedostane jasné potvrzení, které ukončí předchozí otázku. (Kapitola 6, str. 202)
3) Při naslouchání není potvrzení odpověď ani začátek konverzace, nýbrž ukončení cyklu otázky naslouchače a pre-clearovy odpovědi na ni. Potvrzení není vyjádření názoru nebo udělení souhlasu. I v životě je nezbytné, abychom vědomě potvrzovali, když nám někdo něco řekne. Kapitola 6, str. 202)

Pracovní listy

Během sezení si naslouchač zapisuje na list papíru hlavní události, které se v probíhajícím procesingu vyskytnou, a jakékoli viditelné reakce pre-cleara nebo nejdůležitější myšlenky, které P/C pronese. Tento záznam se musí provádět tiše, aniž by klírovanou osobu rušil. Je to průběžný záznam sezení od začátku do konce, zvaný „Pracovní list“, nebo také P/L. (Kapitola 6, str. 205)

Praktické cvičení

Je to učební metoda nebo tréninková rutina, při níž člověk opakuje nějaký postup, dokud určitou dovednost neprovádí dokonale. Každé praktické cvičení má konkrétní účel, kterého chceme dosáhnout, abychom zlepšili naši schopnost. (Kapitola 5, str. 165)

Pravda

Pravda je to, co přesně se stalo, kdy se to stalo a kde k incidentu došlo. Incident, který se odehrál, je popis pohybu lidí a předmětů ve fyzikálním světě a přesné informace o čase a místě události. (Kapitola 1, str. 52)

Pre-clear

1) Osoba, jež dostává procesing, se nazývá „Pre-clear“, nebo též P/C, protože vytrvale postupuje směrem ke stavu Klír. (Kapitola 5, str. 179)
2) Osoba, která se snaží zlepšit sama sebe a zbavit se své reaktivní mysli. Záměrně se vyhýbáme slovu „pacient“, protože pre-clear nechce, aby se o něj staral někdo jiný a plní aktivní roli někoho, kdo se vzdělává a provádí praktické činnosti. (Kapitola 6, str. 197)

Problém

Problém vznikne, když se střetnou dvě protichůdné síly. Problém představují dva protichůdné cíle. Člověk přežije, když úspěšně vyřeší problémy, na které ve svém životě narazí. (Kapitola 1, str. 44)

Probuzení (Cesta k Duchovní svobodě)

Tyto procesingy se zabývají emočními vlivy užívání drog, alkoholu nebo léků. Prostřednictvím těchto procesingů člověk zažívá výrazný pocit úlevy a roste jako duchovní bytost. Konečným výsledkem tohoto procesingu je člověk bez emočních vlivů toxinů, které konzumoval. (Kapitola: Cesta k Duchovní svobodě, str. 281)

Procesing

Procesing je aplikace znalostí, které jsme získali a jeho cílem je změna stavu osoby, které procesing dodáváme. Než začneme s dodáváním procesingu, naučíme se a prakticky procvičíme jeho dodávání. (Kapitola 5, str. 182)

Procesing na konfrontaci života

Účelem tohoto procesingu je rehabilitovat naši schopnost čelit světu a konfrontovat incidenty a situace v našich životech. (Kapitola 5, 180)

Procesingy na vybavování

Procesingy na vybavování výrazně zlepší vaši paměť, pomohou vám vystoupat po emoční škále a obnoví vaši sebedůvěru. Procesingy na vybavování vás navíc připraví na další krok, kterým je vymazání traumat v R/M pomocí Klírovacího procesingu. (Kapitola 7, str. 216)

Procesingy naslouchání

LifePower centra poskytují mnoho procesingů naslouchání, které poskytují jejich absolventům základní nástroje pro zvládnutí všech aspektů života. Tyto procesingy jsou uspořádány do Stupňů, které krok za krokem zvyšují schopnosti a uvědomění osoby směrem ke Klíru, a dokonce i za ním. Tabulka, která ukazuje všechny Stupně až ke Klíru, se nazývá „Cesta k duchovní svobodě“, nebo také „Cesta“. (Kapitola: Cesta k Duchovní svobodě, str. 276)

Procházet

Když říkáme „procházet“, máme na mysli provádět nebo dodávat procesing naslouchání. (Kapitola 8, str. 238)

Prohřešek

Prohřešek či přestupek je čin jedné osoby, který ubližuje ostatním lidem nebo je poškozuje. Je to jednání, které by si člověk nepřál, aby ho ostatní udělali jemu. Je to čin, který je v rozporu s jeho dohodami s další osobou. Přestupek se odchyluje od toho, co bylo dohodnuto nebo dovoleno. Přestupek se odchyluje od toho, co bylo dohodnuto nebo dovoleno. (Kapitola 1, str. 47)

Protein

Proteiny neboli bílkoviny jsou základními stavebními kameny v lidském těle skládající se z aminokyselin. Slovo pochází z řeckého proteōs „první, základní“. (Překladatel, str. 95)

První motivace

První motivace je skutečně prvotní a je zaměřená na vlastní přežití. Jíme, staráme se o své fyzické zdraví, studujeme, abychom získali znalosti a dovednosti, jednáme tak, abychom zvýšili svůj vliv. Staráme se o sebe také emocionálně a duchovně, abychom byli šťastní, abychom vystoupali na emoční škále a postupovali směrem k věčnosti. (Kapitola 1, str. 30)

Psychosomatické nemoci

Fyzické nemoci, jejichž původcem je do nějaké míry narušený mentální stav. Reaktivace je zdrojem psychosomatických nemocí. (Kapitola 4, str. 157)

Pátá motivace

To je naše přežití se zvířaty a rostlinami v našem světě. My, lidé, ničíme zvířata i rostliny, ale také se zasazujeme o to, aby se příroda a životní formy zachovaly. (Kapitola 1, str. 38)

Pátá motivace

To je naše přežití se zvířaty a rostlinami v našem světě. My, lidé, ničíme zvířata i rostliny, ale také se zasazujeme o to, aby se příroda a životní formy zachovaly. (Kapitola 1, str. 38)

Přežití

Je to neustálé, nikdy nekončící úsilí v pokračování existence, existování bez omezení času, prostoru a zdrojů. Je to popud k pokračování věčné existence a neustálé zvyšování kvality naší existence. (Kapitola 1, str. 2)

Připravenost na sezení

Osoba podstupující procesing musí dorazit na sezení připravená, aby procesingy probíhaly efektivně a P/C dosáhl co nejlepších výsledků. „Připravený“ znamená, že P/C jí výživné jídlo, bílkoviny, čerstvou zeleninu a ovoce a omezí konzumaci cukru. Musí se vyvarovat užívání léků nebo drog či konzumace alkoholu minimálně jeden týden před sezením, protože to způsobuje závratě, blokuje přístup k časové stopě a dráždí R/M. P/C musí dobře spát, aby přišel na sezení svěží a bdělý. (Kapitola 6, str. 203)

Příčina

1) Zdroj něčeho; to, co dává něčemu vzniknou nebo stvořit. (Autor)
2) Příčina je osoba, která komunikaci iniciuje, místo jejího vzniku. (Kapitola 2, str.81)

Racionální chování

Je to chování, které pomáhá k optimálnímu přežití člověka a jeho Osmi motivacím. (Kapitola 8, str. 232)

Reaktivační incident

1) Je to incident, který reaktivuje nějaký řetězec. A právě skutečnost, že je tento incident zaznamenán zcela ve vědomé mysli, a osoba, která je bdělá, si je vědoma toho, co vidí, je tím důvodem, proč má nyní problémy. Reaktivní mysl, která funguje pod úrovní našeho vědomí, vnímá obsah těchto záznamů jako totožný, a tak tyto incidenty propojuje. Proto tomu říkáme „Řetězec incidentů“. „Reaktivační incident“, kterého jsme si vědomi,
protože je uložený ve vědomé mysli, je oním incidentem, který reaktivuje traumata ukrytá v naší R/M. (Kapitola 4, str. 150)
2) Současný incident, který osoba snadno konfrontuje a během něhož je restimulována již dříve zaznamenaná traumatická událost. Jde o záznam ve vědomé mysli, který neobsahuje žádné fyzické nebo emoční trauma, kdy je člověk při plném vědomí, a přesto se cítí nepohodlně kvůli reaktivaci minulého traumatického incidentu. (Kapitola 6, str. 200)

Reaktivní mysl nebo také R/M:

1) Reaktivní mysl obsahuje nepříjemné, netolerovatelné nebo nesnesitelné události, kterým nemůžeme pohodlně čelit. Takové incidenty nezaznamenáváme do naší vědomé mysli a nemáme nad nimi žádnou kontrolu. Tyto incidenty se ukládají do podvědomí, což je Reaktivní mysl. (Kapitola 4, str. 122)
2) R/M kontroluje zvířata. Ivan Pavlov předvedl, že člověk dokáže vytrénovat krysu, aby prošla bludištěm, protože při každém nesprávném odbočení dostane malý elektrický šok. Můžeme přimět psa, aby začal slintat pokaždé, když zazvoníme na zvonek, než mu ukážeme žrádlo. (Kapitola 4, str. 127)
3) Reaktivní mysl funguje na základě totožností – vše je stejné jako cokoli jiného: A=?=Y=5. Co jednou ohrožovalo naši existenci, to bude naši existenci ohrožovat vždy a my se od toho musíme co nejrychleji vzdálit. (Kapitola 4, str. 133)
4) R/M je rezervoárem záznamů selhání a porážek, které jsem utrpěl v době, kdy mě moje okolí převálcovalo. (Kapitola 7, str. 217)

Realita

Realita je v podstatě shoda na tom, co je nebo co existuje. Něco, co je reálné, je něco, na čem se shodneme, že to existuje a můžeme to vnímat svými smysly. Realita je to, co vidíme, že existuje. (Kapitola 2, str. 74)

Redukce incidentu

Redukce incidentu znamená uvolnění náboje, odhalení dalších podrobností o incidentu a postupování k jeho vymazání. (Kapitola 8, str. 256)

Restimulace

1) Stimulace nastává, když v nás něco vyvolá reakci. Předpona „re“ znamená opakovanou akci, činnost. Vše, co vnímám svými smysly právě teď, v současnosti – obrazy, zvuky, pachy, hmatové vjemy – a co je podobné vjemům z traumatu uloženého v reaktivní mysli, je pro ni totožné. R/M se restimuluje a okamžitě jedná, aby zabránila opakování stejné nebezpečné traumatické události. (Kapitola 4, str. 156)
2) Projev „uvedení do činnosti“ nějakého zaznamenaného traumatu, kdy se něco v současném okolí člověka podobá obsahu onoho záznamu traumatu. (Kapitola 6, str. 199)

Sanskrt

Sanskrt je jeden z nejstarších jazyků a jedna z nejlépe dochovaných řečí starověku. V Indii a jihovýchodní Asii má sanskrt podobnou úlohu jako řečtina a latina v Evropě. (Překladatel)

Schopnosti (Cesta k Duchovní svobodě)

Tento stupeň se zabývá utkvělými představami a úvahami pre-cleara, které ho brzdí a snižují jeho schopnost učit se a myslet. (Kapitola: Cesta k Duchovní svobodě, str. 282)

Sedmá motivace

Sedmá motivace je naše existence jako duchovní bytosti, naše vědomí o tom, že jsme nesmrtelný duch. Naše jednání snažící se o harmonii ducha a hmoty, posilování ducha a osvobozování jej z jeho okovů, jsou zahrnuta v Sedmé motivaci. (Kapitola 1, str. 40)

Sezení

Nějaký časový úsek, během nějž naslouchač a osoba, která se klíruje, provádějí procesing. Doba trvání sezení není omezena. Po celou dobu sezení naslouchač jedná podle pravidel odpovídajících jeho poslání. (Kapitola 6, str. 203)

Seznam položek

Položka je téma či objekt nebo něčí jméno, které pomocí tohoto procesingu zvládáme. (Kapitola 5, str 182)

Silný zájem – 3.5 na emoční škále

Zvídavost po životě, silná motivace učit se a prozkoumávat nepoznané. (Kapitola 1, str. 11)

Skryté nepřátelství – 1.1 na emoční škále

Tato osoba je uvízlá mezi vztekem 1.5 a strachem na 1.0. Chce ničit, ale obává se, že bude chycena nebo potrestána. Svět je pro ni nebezpečným místem, ale nesmí to dávat najevo, a tak chce ostat¬ním ublížit, zatímco se snaží vypadat mile a laskavě. (Kapitola 1, str.13)

Složka pre-cleara

1) Po skončení sezení by měl naslouchač vyplnit zprávu ze sezení, do níž zapíše shrnutí toho, co se v sezení odehrálo. Naslouchač tento formulář spolu s pracovními listy, které napsal během sezení, založí do pre-clearovy složky, aby je mohl použít při plánování dalších sezení. (Kapitola 6, str. 220)
2) Pokud naslouchač spolupracuje s odborníkem, který ho při dodávání procesingů vede, bude pre-clearova složka tomuto odborníkovi předána, aby se mohl podívat, co se v sezení událo. (Kapitola 6, Str. 206)

Smrt – 0.0 na emoční škále

Toto je konec života našeho současného těla. Smrt je odchod ducha z těla, jehož stav se natolik zhoršil, že už není dále použitelné. (Kapitola 1, str.15)

Směrnice

Směrnice je systém pravidel, která člověk přijme za svá, aby usměrňoval své chování a dosáhl tak svého cíle a účelů. Směrnice jsou pravidla, která jsem zavedl na základě svých životních zkušeností. Je to chování, které směřuje k mému cíli. (Kapitola 2, str. 64 a 65)

Sofistikovaný

Výraz “sofistikovaný” se používá ve smyslu důmyslný, promyšlený, vysoce rozvinutý, využívající složitých postupů. (Překladatel)

Solitér

Solitér neboli Pasiáns (což je fonetický překlad francouzského slova trpělivost) je karetní hra sloužící k tréninku pozornosti, paměti, meditaci apod., kterou hraje zpravidla jediný hráč sám se sebou. Hraje se tak, že se na stůl vykládají karty obrázkem nahoru a podle určitých pravidel se třídí, přesunují, seskupují nebo odebírají. Existuje mnoho různých variant včetně počítačových verzí, které jsou velmi populární. (Překladatel, str. 58)

Spokojenost – 3.0 na emoční škále

Úsilí zachovat to, co již existuje, a odolnost vůči změnám. Od tohoto stupně dolů existuje strach ohledně životních nebezpečí. (Kapitola 1, str. 12)

Statistiky

Statistiky měří nějakou činnost vzhledem k časové ose. (Kapitola 2, str. 65)

Stavy existence

Existují tři stavy existence, které představují život: Beingness, Doingness a Havingness. Složky tří stavů existence vytváří tok. Život vyžaduje, aby člověk převzal beingness, aby mohl uskutečnit doingness s touhou dosáhnout havingness. (Kapitola 2, str. 67)

Strach – 1.0 na emoční škále

Toto je emoce, která se nás zmocní, když je naše přežití bezprostředně ohroženo. Nevíme, jak se máme bránit, a tak nás popadne strach. Tento stav někdy do¬provázejí fyzické reakce jako je třes, po¬cení, mumlání nebo pláč. (Kapitola 1, str. 13)

TA

Z anglického Tone Arm (vyslovuj „toun árm“) – viz Tone-Arm

Theseus

Theseus je v řecké mytologii označován jako jeden z největších hrdinů řeckých bájí. Jedním z jeho mnoha chrabrých činů bylo zabití krétského netvora Minotaura. (Překladatel)

Tone-Arm

Tone-Arm (zkráceně TA) měří zlepšení duševního stavu pre-cleara během sezení naslouchání. (Kapitola 8, str. 243)

Trauma

Traumatický incident, který osoba nemůže pohodlně prožít, je událost nějakého konfliktu mezi osobou a jejím okolím. Pokud tento konflikt pečlivě prozkoumáme, zjistíme, že vždy existují dva toky, které na sebe narážejí nebo mezi nimi dochází ke střetu. Každá fyzická nebo emoční bolest je výsledkem dvou protichůdných pohybů, které se střetnou, a tak způsobí bolest a negativní energii. (Kapitola 4, str. 139)
Slovo pochází z řeckého traūma „rána, poškození“. (Překladatel)

Trojúhelník ARK

Trojúhelník Moci

Tento trojúhelník obsahuje tyto tři složky: Vědění, Zodpovědnosti a Kontroly. Prostřednictvím postupného zvyšování každé složky trojúhelníku VZK člověk postupně zvyšuje svoji moc, rozšiřuje okruh svého vlivu, posiluje kontrolu nad svým vlastním osudem a postupuje k dosažení svých cílů. (Kapitola 2, str. 83 a 87)

Trojúhelník Porozumění

Abychom dosáhli spolupráce a porozumění s ostatními lidmi, musíme mít dobrou kontrolu nad mechanismem, který je znám jako trojúhelník Porozumění. Pokud si ho dokonale osvojíme, poskytne nám jak vědomosti o životě, tak i schopnost vytvářet porozumění a úspěšně vycházet s těmi, s nimiž žijeme, pracujeme a hrajeme si. První vrchol tohoto trojúhelníku se nazývá Afinita; druhý se nazývá Realita; a třetí se nazývá Komunikace. Toto (Kapitola 2, str. 71)

Tvoření budoucnosti – 30.0 na emoční škále

Stav, ve kterém člověk tvoří svoji budoucnost a definuje cíle svých her. S jistotou fungu¬je ve svém současném prostředí a má vizi o své vlastní existenci. Bez přestání postupuje směrem k uskutečnění svých snů. (Kapitola 1, str. 10)

Třetí dynamika

To je naše přežití jako společnosti. Člověk si vyvinul schopnost žít ve skupině společně s ostatními a vytvářet organizace jako jediný způsob, který mu umožnil stavět budovy a stroje a vyrábět nástroje, což mu umožnilo zlepšit kvalitu jeho existence a podstatně prodloužilo průměrnou délku života. (Kapitola 1, str. 34)

Utkvělá představa

1) Když dojde k traumatickému incidentu, chceme se z této lekce poučit a vyvodit z ní správný závěr, abychom se v budoucnosti vyvarovali podobné pohromě. Proto člověk prožívající fyzické či emocionální trauma dělá ohledně incidentu rychlé rozhodnutí, přestože se o něj pokouší závratě nebo ztrácí vědomí. Rozhodnutí učiněná během traumatu se stávají součástí vjemů z incidentu a jsou uložena v R/M spolu s nábojem a všemi podrobnostmi ze zaznamenaného incidentu. Rozhodnutí učiněná během minulého traumatu se stávají utkvělými představami v budoucnosti. (Kapitola 4, str. 158)
2) R/M je nevyčerpatelný a neúprosný zdroj utkvělých představ a všech druhů nesmyslů, o kterých lidé někdy mluví. Když někoho říkat něco nelogického, nerealistického nebo proti přežití, víte jistě jednu věc: ten člověk vyjadřuje nějakou utkvělou představu, která vychází z rozhodnutí, které učinil při zaznamenávání nějakého traumatu. (Kapitola 4, str. 159)

Utkvělé rozhodnutí

viz: Utkvělá představa

Uvolnění

viz: Okamžik uvolnění

VZK

Vědění, Zodpovědnost a Kontrola (Kapitola 2, str. 83)

VZK trojúhelník

viz: Trojúhelník Moci

Vjemy

Naše mysl obsahuje nespočet záznamů, které si vytváříme, abychom si uložili každý okamžik našeho života. Tyto vstupy jsou vícerozměrné obrázky všeho, co jsme prožili nebo co se nám stalo. Mentální záznamy jsou přesnou kopií každého vjemu z okolí, který jsme zachytili prostřednictvím našich smyslů, proto je také nazýváme „faksimile“. Naše mysl tyto smyslové vjemy okamžitě ukládá v pořadí, v jakém jsme tyto vjemy zaznamenali. (Kapitola 4, str. 118)

Vymazání traumatu

Když říkáme „vymazání traumatu“ nebo „vymazat trauma“, máme tím na mysli zpracování záznamu traumatu v sezení Klírovacího procesingu, kde incident zcela konfrontujeme až do okamžiku uvolnění, takže náboj spojený s tímto zaznamenaným traumatem zmizí a incident, který byl uložen v reaktivní mysli, je nyní uložený ve vědomé mysli. (Kapitola 8, str. 233)

Vymazání řetězce

Když jsme dokončili procházení řetězce s několika incidenty, mohli bychom dosáhnout na základní incident a celý řetězec se vymaže. S největší pravděpodobností jsme na časové stopě mnoho let před současností. U tohoto řetězce bylo uvolněno z traumat velké množství náboje, P/C zažívá velkou úlevu a všimnete si, že je vysoko na emoční škále. (Kapitola 8, str. 259)

Vzdálenost

Mezi Příčinou a Efektem musí být vzdálenost, protože v tomto vesmíru nemohou dva lidé nebo předměty zaujímat stejné místo. (Kapitola 2, str. 79)

Vztek – 1.5 na emoční škále

Osoba je agresivní a naštvaná; svět je pro ni hrozbou. (Kapitola 1, str.12)

Výhra

Když jsme dokončili procházení řetězce s několika incidenty, mohli bychom dosáhnout na základní incident a celý řetězec se vymaže. S největší pravděpodobností jsme na časové stopě mnoho let před současností. U tohoto řetězce bylo uvolněno z traumat velké množství náboje, P/C zažívá velkou úlevu a všimnete si, že je vysoko na emoční škále. (Kapitola 8, str. 259)

Výměna

Výměna je poskytována jedné osobě na oplátku za to, co dělá pro druhou osobu. (Kapitola 6, str. 213)

Vědomá mysl

1) Zjistíme, že mysl zaznamenává příjemné nebo tolerovatelné události, které se dají pohodlně prožít, a ukládá je na místo, odkud je lze snadno vytáhnout. Člověk tuto mysl kontroluje a z vlastní iniciativy ji vědomě používá při rozhodování. Proto ji nazýváme uvědomělá mysl nebo vědomá mysl. Vědomá mysl pracuje uvědoměle, dle vůle svého velitele a pod jeho kontrolou. (Kapitola 4, str. 122)
2) Vědomá mysl funguje na základě podobnosti a rozdílů, systematicky porovnává data, aby je analyzovala a použila, jak si přejeme. (Kapitola 4, str. 133)

Vědění

Pod pojmem vědění máme na mysli fakta, informace nebo myšlenky – vše, co jsme se naučili nebo vnímali našimi smysly. Vědění je všechno, co se učíme, vše, co je pro nás důležité vědět, zajímá nás a týká se našich motivací. (Kapitola 2, str. 84)

Vědění (Cesta k Duchovní svobodě)

Tyto procesingy doplňují Procesingy na vybavování. Přinášejí člověku jistotu, že může ovládat svoji časovou stopu a rehabilitují jeho porozumění minulým událostem. (Kapitola: Cesta k Duchovní svobodě, str. 281)

ZKP

viz: Základní klírovací procesing.

Zaznamenání traumatu

Přesný a úplný záznam fyzického nebo emocionálního traumatu, který člověk ukládá ve své reaktivní mysli. (Kapitola 6, str. 199)

Zodpovědnost

1) Je to ochota osoby rozpoznat sebe jako příčinu. Zodpovědnost neznamená obviňovat sebe nebo někoho jiného. (Kapitola 1, str. 50)
2) (Zodpovědnost je oblast života nebo činnost, v níž je osoba ochotna zaujmout pozici způsobovatele. A tak zodpovědnost existuje toliko na základě volby – jsem zodpovědný pouze za ty věci, u nichž souhlasím, že jsem jejich příčinou. (Kapitola 1, str. 50)
3) Zodpovědnost je schopnost a ochota zaujmout pozici úplné příčiny na každé z našich motivací. Zodpovědnost také zahrnuje starost o přežití či dobré prospívání jiné osoby, zvířete nebo předmětu. Zodpovědnost je v trojúhelníku Moci řídící složkou. (Kapitola 2, str. 85)

Základní cíl

Základní cíl je to, co vidíte, když zavřete oči a představíte si sebe a svoje okolí za mnoho let od nynějška, za předpokladu, že neexistují žádná omezení nebo zábrany. (Kapitola 2, str.63)

Základní klírovací procesing (ZKP)

Pomocí Základního klírovacího procesingu, můžeme dosáhnout na základní traumata, ležící daleko v minulosti. ZKP je nesmírně cenný, neboť zvyšuje povědomí o existenci časové stopy a o tom, že je člověk nesmrtelná duchovní bytost. (Kapitola 8, str.239)

Záměr

1) Příčina má záměr přenést komunikaci a musí dát svoji pozornost Efektu – osobě, která ji má přijmout. Efekt má záměr komunikaci přijmout a dává svoji pozornost Příčině. (Kapitola 2, str. 79)
2) Záměr je něco, co si osoba přeje udělat. Je to impuls směrem k něčemu. Je to něčí představa, že něčeho dosáhne. Jestliže máte záměr, že se něco stane, pak se to stane, když máte záměr, aby se to stalo. (Autor)

Záznam ze sezení

viz: Pracovní listy

Záznam ze sezení

Po ukončení sezení se naslouchač posadí ke stolu a vyplní zprávu ze sezení, shrnující nejdůležitější události v sezení. (Kapitola 6, str. 205)

Ášram

Ášram je místo náboženského útočiště hinduistů. Slovo pochází ze sanskrtu áshrama „poustevna“ (Překladatel, str. 70)

Účely

Účely jsou nižší cíle, milníky, které jste si stanovili na cestě k dosažení základního cíle. (Kapitola 2. str. 64)

Časová stopa

1) Vytváříme si přibližně dvacet pět záznamů za sekundu, uspořádaných v naší mysli v přesném chronologickém pořadí; tak si vytváříme naši osobní časovou stopu. To je naše mysl, naše paměť, která obsahuje celý průběh našeho života, vše, co se nám kdy stalo nebo se odehrálo v naší blízkosti. Obsahuje vše, co jsme kdy vnímali: viděli, slyšeli, čichali, mysleli si nebo cítili. (Kapitola 4, str. 118)
2) Časová stopa obsahuje záznam každé události, kterou jsme prožili, každičký okamžik našeho života. (Kapitola 4, str. 118)

Čtvrtá motivace

Čtvrtá motivace je naše přežití jako součásti lidstva a pro lidskou rasu jako celek. Vyšším cílem každého člověka je pomáhat svému spolubližnímu a pracovat ve skupině, což je Třetí motivace, aby vytvořil lepší svět, což je Čtvrtá motivace. (Kapitola 1, str. 36)

Částice

Komunikace samotná je fyzická částice jako např. zvuková vlna, hluk, psaná zpráva, zpráva z chytrého telefonu, email nebo někdy je to předmět, který posíláme druhé osobě. (Kapitola 2, str. 79)

Řecká mytologie

Je složena z mýtů a legend starých Řeků, pojednávajících o bozích a hrdinech, povaze světa, které jsou součástí náboženství starověkého Řecka. (Překladatel)

Řetězec

1) Skupina incidentů, jejichž obsah má podobné vjemy, ale R/M je považuje za totožné. (Kapitola 4, str. 150)
2) Naše záznamy v reaktivní mysli jsou vzájemně propojeny řetězci. Záznam bolestivého fyzického traumatu na řetězci funguje jako „základní trauma“, na nějž se později na časové stopě "nabalí" další záznamy fyzických a emočních traumat. Nad nimi, blíže k současnosti, se objevuje mnoho reaktivačních incidentů. (Kapitola 6, str. 201)

bottom of page